Administrative Biodata


Sr.No Name Designation Photo Biodata
1 Mr. Mhetre Amolsinh Shrirang Office Superitendant
2 Mr. Kolekar Shriganesh Haribhau Sr.Clerk
3 Mr. Kumbhar Sachin Ramhari Jr.Clerk
4 Mr. Madake Mangesh Deividas Jr.Clerk
5 Mrs. Ingale Swati Sudhir Jr.Clerk
6 Mr. Sawant Sachin Nanasaheb Jr.Clerk
7 Mr.Takale Sunil Kundlik Accountant
8 Mr. Sutar Bharat.Bhalchandra Store Incharge
9 Mr. Khandekar Ramesh Digambar Peon