Admission Committee


Sr.No Name Contact Area
1 Prof. Sharad L. Pawar 8408888526 Central Admission Coordinators
2 Prof.Rajkumar Gavade 8408888504
3 Prof. Pravin Babar 8408888508
Sr.No Name Contact Area
1 Prof. Sanjay Pawar 8408888510 Sangola
2 Prof. Sharad Adlinge 8408888566
3 Prof Abhijjet Naste 8408888583
4 Prof.Hemant Waikar 8408888644
5 Prof. Sharad Pawar 8408888526
6 Prof. Mrs. Dhanashri Raut 8408888560
7 Prof. Mrs. Swati Raut 8408888526
8 Prof. Mayur Yelpale 8408888531
9 Prof. Prashant Khandagale 8408888654
10 Mr. Shahenshah Mujawar 8408888546
11 Mr. Sandesh Palase 8408888509
12 Prof. Pandurang Jankar 8408888552 Mahud & Bhalavani
13 Mr. Namdkumar Jadhav 8408888509
14 Prof. Rahul Awatade 8408888643 Pandharpur
15 Prof Akshay Londhe 9168694130
16 Prof. Pravin Dhavale 8408888655
17 Prof. Hamid Pathan 8408888580
18 Prof. Sachin Shinde 8408888642
19 Prof. Rahul Patil 8408888523 Mangalwedha
20 Mr. Deepak Patil 8408888547
21 Prof. Anil Atpadkar 8408888613 Jath
22 Prof Nikhil Tawate 8408888567
23 Prof. Hanumant Malhad 9168649225
24 Prof. Sanjay Kulal 9168649214
25 Prof. Ahitosh Patil 8408888609 Solpaur
26 Prof. Jeevan Patil 8408888647
27 Mr. Nisar Mujawar 7030690808
28 Prof. Shashikant Mane 8408888626
29 Prof. Amol Latane 9168649261 Atpadi
30 Prof. Vishal Kulkarni 9168694143
31 Mr. Sandeep Torane 8408888582