Admission Committee


Sr.No Name Contact Area
1 Prof. Sharad L. Pawar 8408888526 Central Admission Coordinators
2 Prof.Rajkumar Gavade 8408888504
3 Prof. Pravin Babar 8408888508
Sr.No Name Contact Area
1 Prof. Sanjay Pawar 8408888510 Sangola
2 Prof. Sharad Adlinge 8408888566
3 Prof Abhijjet Naste 8408888583
4 Prof.Hemant Waikar 8408888644
5 Prof. Sharad Pawar 8408888526
6 Prof. Mrs. Dhanashri Raut 8408888560
7 Prof. Mrs. Swati Raut 8408888526
8 Prof. Mayur Yelpale 8408888531
9 Prof. Pandurang Jankar 8408888552 Mahud & Bhalavani
10 Mr. Namdkumar Jadhav 8408888509
11 Prof. Rahul Awatade 8408888643 Pandharpur
12 Prof Akshay Londhe 9168694130
13 Prof. Pravin Dhavale 8408888655
14 Prof. Hamid Pathan 8408888580
15 Prof. Rahul Patil 8408888523 Mangalwedha
16 Mr. Deepak Patil 8408888547
17 prof. Ajit Gove 9665151845
18 Prof. Anil Atpadkar 8408888613 Jath
19 Prof Nikhil Tawate 8408888567
20 Prof. Dudhal Kenchappa 9168607687
21 Prof. Hanumant Malhad 9168649225
22 Prof. Sanjay Kulal 9168649214
23 Prof. Jeevan Patil 8408888647 Jath
24 Mr. Nisar Mujawar 7030690808
25 Prof. Shashikant Mane 8408888626
26 Prof. Amol Latane 9168649261 Atpadi
27 Prof. Vishal Kulkarni 9168694143
28 Mr. Sandeep Torane 8408888582