• 8408888657/612

Pharmacy Teaching & Non Teaching Staff Data


Name of the Staff Qualification  Date of
Joining 
Total Experience
(June 2019)
Mob No Email. I.D Bio-Data
Dr. Sanjay K. Bais Ph.D.  19/08/2019 28 Year 8233000887 sanjaybais1968@gmail.com
Shrinivas Ramesh Mane M. Pharmacy 11/06/2019 9 Year 6 Month  9890112819 shree1807@yahoo.com
Kazi Sarfaraz Masoodali M. Pharmacy 14/06/2019 16 Year 2 Month 9096084228 sarfarazkazi81@gmail.com
Suraj U. Kamble M. Pharmacy 10/06/2019 --- 7057719927 suraj.k9999.sk@gmail.com
Tejshvi P. Lohokare M. Pharmacy 01/07/2019 --- 7775897378 pblohokare@gmail.com
Nagansurkar Shirish Basavling M. Pharmacy 16/07/2019 11 Year 9 Month 8668412234 shrish.nagansurkar@gmail.com
Jyoti B. Salgar M. Pharmacy 22/07/2019 1 Year 10 Month 9172903734 jyotisalgar28@gmail.com
Ghule Duryodhan Gulab M.Lib, SET & NET 01/07/2019 11 Year 5 Month 9960564900 duryodhanghule@gmail.com
Maneri Sooraj Jinnasaheb B. Pharmacy 10/06/2019 2 Year 8007221087 surajmaneri1993@gmail.com
Sneha B. Gangathade  B. Pharmacy 12/06/2019 1 Year 9890768381 sonal.gangathade@gmail.com
Richa Bharat Mali B. Pharmacy 01/07/2019 --- 8600645773 richamali18@gmail.com
Dhumal Shivaji Dattatray MSW, B.C.A. 12/07/2019 3 Year  9689282827 shivajidhumal72@gmail.com
Patil Mahesh B.A. 01/08/2019 --- 9028583636 mmpatil2013@gmail.com
Parse Tanaji M. B.Sc. 13/06/2019 1 Year 8554090414 tanajiparase2@gmail.com
Masal Rupali Prakash B.Sc. 06/08/2019 --- 9370464837 ----
Patil Balasaheb Krishnarao B.A., B. Ed., B.Lib 03/09/2019 14 Year 11 Month 7875063343 0402viki@gmail.com
Kodag Urmila Shamrao 10th .10/06/2019 5 Year 3 Month 8554043070 ----
Gurav Sandip Uttam 12th 01/07/2019 --- 9049174863 ---
Jadhav Rajesh Kashinath 10th 03/07/2019 --- 7038353297 ----