Administrative Biodata


Sr.No Name Designation Photo Biodata
1 Mr. Mhetre Amolsinh Shrirang Office Superitendant
2 Mr. Kolekar Shriganesh Haribhau Sr.Clerk
3 Ms. Savita Jagannath Chavan Jr.Clerk
4 Mr. Mahadik Dilip Pandurang Jr.Clerk
5 Mr. Madake Mangesh Deividas Jr.Clerk
6 Mrs. Ingale Swati Sudhir Jr.Clerk
7 Mr. Shankar Madhukar Deshmukh Jr.Clerk
8 Mr.Takale Sunil Kundlik Chief Accountant
9 Mr. Salunke Sachin Ramchandr Accountant
10 Mr. Gaurav Vitthal Jadhav Account Clerk
11 Mr. Manoj Pandurang Hatekar Office Assistant
12 Mr. Bile Ravindra Shivaji Office Assistant
13 Mr. Khandekar Ramesh Digambar Peon