Student Council


Sr.No Name Of Student Post
1 Sawant Monali Vasant CR-FE A Div
2 Karande Akshay Sanajay CR-FE B Div
3 Shingare Shubhangi Ankush CR-SE CSE
4 Daphale Dhanvantari Dharamaraj CR-TE CSC
5 Babar Bhagyashri Ratanakar CR-BE CSC
6 Kumbhar Pallavi Nivurti CR-SE E&TC
7 Yelpale Komal Balasaheb CR-TE E&TC
8 Jambhale Sanjivani Ankush G.S&CR-BE E&TC
9 Munguskar Shubhangi Dilip CR-SE Electrical
10 Kulkarni Aishawarya anil CR-TE Electrical
11 Raut Mrumayi Nandkumar CR-BE Electrical
12 Hipparkar Vishal CR-SE Civil
13 Supriya Karande CR-TE Civil
14 Wakhure Ankita S. CR-BE Civil
15 Fadatare Dhiraj S. CR-SE Mech Div A
16 Dhamdhere Vaibhav Deepak CR-SE Mech Div B
17 Maharnavar Sachin Siddheshwar CR-TE Mech Div A
18 Shinde Mahesh Madhukar CR-TE Mech Div B
19 Patil Kiran D CR-BE Mech Div A
20 Dhere Nikhil Tukaram G.S&CR-BE Mech Div B
21 Mr. Nagesh Gundiba Pawar Sport Representative
22 Miss. Raut Mrunmayi N. Cultural Representative
23 Miss. Jankar Snehal Tukaram Ladies Representative.
24 Miss. Aparna Subhash Chavan Ladies Representative
25 Gavali vikram NSS RepresentativeProf. Sanjay Pawar
(Student CouncilIn-charge)


Prof.Sharad Pawar
DEAN (Students welfare )Principal